مقطع: رشته:  
نام استاد :  نام خانوادگی استاد :        
نام درس:        
 نام درسنظریعملیاستادروزساعتکلاستوضیحاتبرگزاری
1 اصول سرپرستی 2 0 عابس شیرپور سه شنبه 12:00 الی 13:00 0
2 اخلاق اسلامی 2 0 مهدی رحمانی(معارف) سه شنبه 13:00 الی 14:00 0
3 اندیشه اسلامی1 2 0 مهدی رحمانی(معارف) سه شنبه 12:00 الی 13:00 0
4 زبان تخصصی 2 0 نوشین نوری سه شنبه 14:00 الی 15:00 0
5 مواد خطرناک2 0 1 ابراهیم قاضی سه شنبه 16:00 الی 17:00 0
6 کاربرد رایانه در حسابداری 1 1 آزاده خادمی رود سری سه شنبه 11:00 الی 12:00 0
7 مدیریت مالی 2 1 نجمه سهرابی سه شنبه 12:00 الی 13:00 0
8 سیستم سفارشات خرید و انبارداری 1 1 صفیه کشاورز سه شنبه 13:00 الی 14:00 0
9 روشهای آماری 1 1 سیدیعقوب حسینی سه شنبه 14:00 الی 15:00 0
10 اصول حسابداری دولتی 1 1 آزاده خادمی رود سری سه شنبه 08:00 الی 09:00 0
11 زبان تخصصی 2 1 طیبه محمدی سه شنبه 09:00 الی 10:00 0
12 مدیریت رفتار سازمانی 2 0 صفیه کشاورز سه شنبه 10:00 الی 11:00 0
13 مدیریت منابع انسانی 2 0 جواد کاویانی سه شنبه 11:00 الی 12:00 0
14 اندیشه اسلامی1 2 0 مهدی رحمانی(معارف) سه شنبه 12:00 الی 13:00 0
15 اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی 2 1 جواد کاویانی سه شنبه 09:00 الی 10:00 0
16 حقوق اداری 2 0 عابس شیرپور سه شنبه 10:00 الی 11:00 0
   واحد: 34       
12345678910...
برنامه کلاسی دانشگاه علمی کاربردی عسلویه-1398/06/24 -pseezuast.ir