مقطع: رشته:  
نام استاد :  نام خانوادگی استاد :        
نام درس:        
 نام درسنظریعملیاستادروزساعتکلاستوضیحاتبرگزاری
1 اصول تهویه و دستگاه تنفسی2 1 2 محدثه حیدری سه شنبه 11:00 الی 12:00 0
2 پمپ و آبرسانی 0 1 محسن نصوری سه شنبه 12:00 الی 13:00 5
3 برق و خطرات آن 1 0 بابک رنجبر سه شنبه 13:00 الی 14:00 23
4 زبان خارجی عمومی 3 0 طیبه محمدی سه شنبه 14:00 الی 15:00 10 1گروه ارائه با اشجور
5 آمار عمومی 1 0 سیدیعقوب حسینی سه شنبه 15:00 الی 16:00 23
6 آبرسانی و کف رسانی 1 1 محسن نصوری سه شنبه 16:00 الی 17:00 5
7 اندیشه اسلامی1 2 0 مهدی رحمانی(معارف) سه شنبه 12:00 الی 13:00 22 ارائه با خانم عزیزی
8 زبان تخصصی 2 0 طیبه محمدی سه شنبه 15:00 الی 16:00 10
9 مواد خطرناک2 0 1 ابراهیم قاضی سه شنبه 16:00 الی 17:00 24
10 اصول سرپرستی 2 0 عابس شیرپور سه شنبه 12:00 الی 13:00 18
11 اخلاق اسلامی 2 0 مهدی رحمانی(معارف) سه شنبه 13:00 الی 14:00 22 ارائه با خانم عزیزی+ایاز
12 آسیب شناسی حوادث 0 1 محسن نصوری سه شنبه 15:00 الی 16:00 5
13 مسائل بانکی واعتبار اسنادی 1 1 فاطمه محمدی سه شنبه 09:00 الی 10:00 9
14 شناخت مواد شیمیایی 1 1 سارا خانی سه شنبه 11:00 الی 12:00 8
15 اندیشه اسلامی1 2 0 مهدی رحمانی(معارف) سه شنبه 12:00 الی 13:00 22 ارائه با خانم عزیزی
16 ایمنی و بهداشت محیط کار 2 0 محسن نصوری سه شنبه 13:00 الی 14:00 5
   واحد: 29       
12345678910...
برنامه کلاسی دانشگاه علمی کاربردی عسلویه-1398/12/06 -pseezuast.ir