مقطع: رشته:  
نام استاد :  نام خانوادگی استاد :        
نام درس:        
 نام درسنظریعملیاستادروزساعتکلاستوضیحاتبرگزاری
1 کارآفرینی 2 0 صفیه کشاورز سه شنبه 10:00 الی 11:00 23
2 مبانی سازمانی و ساختار تشکیلاتی 1 0 جواد کاویانی سه شنبه 11:00 الی 12:00 21
3 اصول پیشگیری از حریق و حوادث 2 0 هدایت الله کلانتری سه شنبه 13:00 الی 14:00 5 1گروه با حاتمی
4 مواد خطرناک2 0 1 هدایت الله کلانتری سه شنبه 14:00 الی 15:00 5
5 روش تدریس عملیاتی 1 1 ابراهیم قاضی سه شنبه 15:00 الی 16:00 19 1 گروه ارائه با حاتمی
6 اصول تهویه و دستگاه تنفسی1 1 1 هدایت الله کلانتری سه شنبه 08:00 الی 09:00 6
7 فیزیک عمومی 2 0 روح اله رحمانی سه شنبه 09:00 الی 10:00 9
8 آشنایی با هیدرولیک و پمپهای آتش نشانی 2 1 هدایت الله کلانتری سه شنبه 10:00 الی 11:00 5 1گروه با خانم کلانترهرمزی
9 آشنایی و کاربرد نردبانهای دستی 0 1 هدایت الله کلانتری سه شنبه 11:00 الی 12:00 5
10 قانون امور گمرکی1 3 0 صفیه کشاورز سه شنبه 09:00 الی 10:00 23
11 مقررات صادرات و واردات 2 0 جواد کاویانی سه شنبه 10:00 الی 11:00 21
12 زبان تخصصی گمرک 2 0 طیبه محمدی سه شنبه 11:00 الی 12:00 17
13 شناخت مواد شیمیایی 1 1 شهریار ارجمند سه شنبه 12:00 الی 13:00 6
14 اندیشه اسلامی1 2 0 مهدی رحمانی(معارف) سه شنبه 14:00 الی 15:00 11
15 کلیات علم اقتصاد 2 0 فاطمه محمدی سه شنبه 12:00 الی 13:00 19
16 اصول طبقه بندی کالا 1 1 جواد کاویانی سه شنبه 14:00 الی 15:00 21
   واحد: 31       
12345678910...
برنامه کلاسی دانشگاه علمی کاربردی عسلویه-1397/10/28 -pseezuast.ir