مقطع: رشته:  
نام استاد :  نام خانوادگی استاد :        
نام درس:        
 نام درسنظریعملیاستادروزساعتکلاستوضیحاتبرگزاری
1 دانش خانواده و جمعیت 2 0 سلیمان رحیمی ریسنی سه شنبه 09:00 الی 10:00 11 هماهنگی با استاد
2 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 2 0 محمود مصلح سه شنبه 10:00 الی 11:00 24 هماهنگی با استاد
3 دانش خانواده و جمعیت 2 0 سلیمان رحیمی ریسنی سه شنبه 09:00 الی 10:00 11 هماهنگی با استاد
4 مستند سازی 2 0 عادل کولک سه شنبه 10:00 الی 11:00 23 هماهنگی با استاد
5 اخلاق اسلامی 2 0 مهدی رحمانی(معارف) سه شنبه 10:00 الی 11:00 9 یک گروه ارائه با جابر قاسمی هماهنگی با استاد
6 مهارت ها و قوانین کسب و کار 2 0 مهدی نقوی سه شنبه 11:00 الی 12:00 25 هماهنگی با استاد
7 اندیشه اسلامی1 2 0 مهدی رحمانی(معارف) سه شنبه 09:00 الی 10:00 9 یک گروه ارائه با سجادی زاده هماهنگی با استاد
8 اخلاق حرفه ای 2 0 عبدالله جاسمی سه شنبه 10:00 الی 11:00 14 هماهنگی با استاد
9 دانش خانواده و جمعیت 2 0 سلیمان رحیمی ریسنی سه شنبه 09:00 الی 10:00 11 هماهنگی با استاد
10 مستند سازی 2 0 عادل کولک سه شنبه 10:00 الی 11:00 23 هماهنگی با استاد
11 اصول سرپرستی 2 0 عابس شیرپور سه شنبه 08:00 الی 09:00 21 هماهنگی با استاد
12 دانش خانواده و جمعیت 2 0 سلیمان رحیمی ریسنی سه شنبه 09:00 الی 10:00 11 هماهنگی با استاد
13 اندیشه اسلامی1 2 0 مهدی رحمانی(معارف) سه شنبه 09:00 الی 10:00 9 یک گروه ارائه با سجادی زاده هماهنگی با استاد
14 اخلاق حرفه ای 2 0 عبدالله جاسمی سه شنبه 10:00 الی 11:00 14 هماهنگی با استاد
15 اصول سرپرستی 2 0 عابس شیرپور سه شنبه 08:00 الی 09:00 21 هماهنگی با استاد
16 اخلاق اسلامی 2 0 مهدی رحمانی(معارف) سه شنبه 10:00 الی 11:00 9 یک گروه ارائه با جابر قاسمی هماهنگی با استاد
   واحد: 32       
123456
برنامه کلاسی دانشگاه علمی کاربردی عسلویه-1398/04/27 -pseezuast.ir