مقطع: رشته:  
نام استاد :  نام خانوادگی استاد :        
نام درس:        
 نام درسنظریعملیاستادروزساعتکلاستوضیحاتبرگزاری
1 زبان تخصصی 2 0 طیبه محمدی سه شنبه 09:00 الی 10:00 0
2 کارآفرینی 2 0 عابس شیرپور سه شنبه 10:00 الی 11:00 0
3 مراحل ثبت وسفارش کالا 1 1 عابس شیرپور سه شنبه 12:00 الی 13:00 0
4 قانون امور گمرکی2 2 1 جواد کاویانی سه شنبه 13:00 الی 14:00 0
5 آشنایی با سیستم آسیکودا 1 2 عابس شیرپور سه شنبه 09:00 الی 10:00 0
6 ریاضیات عمومی 2 0 نوراله رودگر سه شنبه 08:00 الی 09:00 0
7 اندیشه اسلامی1 2 0 مهدی رحمانی(معارف) سه شنبه 10:00 الی 11:00 0 ارائه با زهرا عزیزی
8 شناخت مواد شیمیایی 1 1 ولی اله حسینی گرجایی سه شنبه 11:00 الی 12:00 0
9 شناخت الیاف و منسوجات 1 1 ولی اله حسینی گرجایی سه شنبه 12:00 الی 13:00 0
10 اندیشه اسلامی1 2 0 مهدی رحمانی(معارف) سه شنبه 10:00 الی 11:00 0 ارائه با زهرا عزیزی
11 شناخت مواد شیمیایی 1 1 ولی اله حسینی گرجایی سه شنبه 11:00 الی 12:00 0
12 شناخت الیاف و منسوجات 1 1 ولی اله حسینی گرجایی سه شنبه 12:00 الی 13:00 0
13 مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی 2 0 آزاده خادمی رود سری سه شنبه 08:00 الی 09:00 0
14 روشهای آماری 1 1 نوراله رودگر سه شنبه 09:00 الی 10:00 0
15 کارآفرینی 2 0 عابس شیرپور سه شنبه 10:00 الی 11:00 0
16 مدیریت مالی 2 1 آزاده خادمی رود سری سه شنبه 12:00 الی 13:00 0
   واحد: 35       
12345678910...
برنامه کلاسی دانشگاه علمی کاربردی عسلویه-1399/01/18 -pseezuast.ir