اطلاعیه های آموزش
اخبار مرکز
اطلاعیه های مالی
برنامه کلاسی
برنامه امتحانی
آرایش ترمی
تقویم آموزشی
فرم ها
لیست رشته های مرکز
راهنمای ورود به سامانه سجاد
راهنمای پرداخت شهریه
راهنمای انتخاب واحد
سایر راهنمایی ها
پرسش های متداول
اگر قبلاً دانشجوی انصرافی سایر دانشگاه ها باشیم امکان تطبیق دروس وجود دارد؟ به چه نحو؟

ماده ۶۳ : معادل سازی و پذیرش دروسی که قبول شدگان آزمون سراسری قبلاً در دانشگاه ها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده اند با رعایت شرایطی به شرح ذیل مجاز است: الف) دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی باشد. ب) تحصیل دانشضجو در دانشگاه بلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی باشد. ج) محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی اشتراک محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس از ۱۲ کمتر نباشد. تبصره ۱ : معادل سازی و پذیرفتن دروس توسط گروه های آموزشی ذیربط در دانشگاه پذیرنده انجام می شود. تبصره ۲ : نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد. تبصره ۳ : به ازاء هر ۲۰ واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود. مصوبه ۶- مصوب جلسه مورخ ۱۱/۲/۸۷ شورای آموزشی علمی- کاربردی: الف) دروس عمومی، اصلی، پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی، اخراجی و فارغ التحصیل سابق دانشگاه های دولتی، آموزشکده های فنی و حرفه ای و علمی- کاربردیدر صورت پذیرش در دانشگاه، به نحوی معادل سازی می گردد که دانشجویان در دوره جدید حداقل ۲۵ واحد درسی ثبت نام نموده و بگذرانند. ب) تنها دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی، اخراجی و فارغ التحصیل سابق دانشگاه های آزاد، پیام نور و غیر انتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه، معادل سازی می گردد. مصوبه ۷- مصوب جلسه مورخ ۱۱/۲/۸۷ شورای آموزشی علمی- کاربردی: - شورای آموزشی مراکز می باید پس از بررسی ریز دروس، تعداد واحد و نمرات اکتسابی و مقاطع تحصیلی (هم سطح، از مقطع تحصیلی بالا به پایین و از مقطع کاردانی به کارشناسی پیوسته) در صورت مطابقت نسبت به معادلسازی دروس اقدام نمایند.

نحوه انتخاب واحد

نحوه انتخاب واحد