اطلاعیه های آموزش
اخبار مرکز
اطلاعیه های مالی
برنامه کلاسی
برنامه امتحانی
آرایش ترمی
تقویم آموزشی
فرم ها
لیست رشته های مرکز
راهنمای ورود به سامانه سجاد
راهنمای پرداخت شهریه
راهنمای انتخاب واحد
سایر راهنمایی ها
پرسش های متداول
فرم های مورد نیاز

فرم های مورد نیاز دانشجو دانلود
فرم کاربینی  دانلود
فرم کارورزی دانلود
فرم تسویه حساب دانلود
فرم انصرافی دانلود
فرم تجدید نظر دانلود
فرم معرفی به استاد دانلود
دستورالعمل تکمیل پرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی دانشگاه جامع علمی-کاربردی دانلود
پرسشنامه ویژه دانش آموختگان دانلود
پرسشنامه ویژه دانشجویان ممتاز دانلود