فرم ها ، اطلاعیه ها

اطلاعیه ها فرم های مورد نیاز

 موضوع : جایزه علمی علامه طباطبایی

بنیاد ملی نخبگان سالانه به تعدادی از اساتید جایزه علمی علامه طباطبایی را اهدا میکند، اساتیدی که شرایط مندرج در پیوست زیر را دارند حداکثر تا 1395/03/29 خود را مطابق جداول پیوست به واحد استانی معرفی نمایند.

دانلود پیوست

فرم سربرگ امتحانی ( برای اساتید) - دانلود

موضوع : مقالات و اختراعات

با توجه به پایان زمان پرداخت پاداش مربوط به مقالات و اختراعات سال 94از این پس فقط به مقالات و اختراعات سال 95 با توجه به آیین نامه پیوست پاداش تعلق می گیرد.

دانلود پیوست

فرم جدید درخواست تدریس- دانلود 
  فرم کاربینی استاد- دانلود
  روکش پرونده اساتید
  تعهد نامه جدید اساتید
  دستورالعمل تکمیل پرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی دانشگاه جامع علمی-کاربردی
  پرسشنامه ویژه مدرس
  پرسشنامه مدیر گروه 
  پرسشنامه کارفرما 
  پرسشنامه ویژه صاحب نظران