برنامه کلاسی استاد
واحد
/ درس رشته نظری عملی روز ساعت کلاس توضیحات برگذاری کدسما لایو
1 شناخت مواد شیمیایی 12/کاردانی-حرفه-ای-بازرگانی-امور-گمرکی-بهمن-1398 1 1 سه شنبه 10:00 الی 11:00 0
2 اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی 14/کاردانی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-بهمن-1397 1 1 سه شنبه 10:00 الی 11:00 0
3 اقتصاد کلان 14/کاردانی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-بهمن-1398 2 0 سه شنبه 10:00 الی 11:00 0
4 حسابداری شرکت های سهامی 14/کاردانی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-ت.ظ.مهر-1398 1 1 سه شنبه 10:00 الی 11:00 0
5 حسابداری شرکت های سهامی 14/کاردانی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-مهر-1398 1 1 سه شنبه 10:00 الی 11:00 0
6 مقررات استاندارد و کنترل کیفیت 15/کاردانی-حرفه-ای-مدیریت-کسب-و-کار-بهمن-1398 2 0 سه شنبه 10:00 الی 11:00 0
7 ترمودینامیک کاربردی 20/کاردانی-فنی-صنایع-شیمیایی-پالایش-گاز-بهمن-1398 2 0 سه شنبه 10:00 الی 11:00 0
8 تعمیرات ماشین آلات صنعتی مقدماتی 23/کاردانی-فنی-مکانیک-تعمیرات-ماشین-آلات-صنعتی-ت.ظ.مهر-1398 2 1 سه شنبه 10:00 الی 11:00 0
9 تعمیرات ماشین آلات صنعتی مقدماتی 23/کاردانی-فنی-مکانیک-تعمیرات-ماشین-آلات-صنعتی-مهر-1398 2 1 سه شنبه 10:00 الی 11:00 0
10 برنامه نویسی کامپیوتر 30/مهندسی-فناوری-بازرسی-جوش-بهمن-1397 0 1 سه شنبه 10:00 الی 11:00 0
11 اصول عملیات واحدها 31/مهندسی-فناوری-صنایع-شیمیایی-بهمن-1397 2 0 سه شنبه 10:00 الی 11:00 0
12 مبانی مدیریت سرمایه گذاری 26/کارشناسی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-بهمن-1398 2 0 سه شنبه 10:00 الی 11:00 0
13 زبان تخصصی2 26/کارشناسی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-ت.ظ.مهر-1398 1 0 سه شنبه 10:00 الی 11:00 0
14 زبان تخصصی2 26/کارشناسی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-مهر-1398 1 0 سه شنبه 10:00 الی 11:00 0
15 حقوق جزای اداری 27/کارشناسی-حرفه-ای-حقوق-اداری-بهمن-1397 1 1 سه شنبه 10:00 الی 11:00 0
16 مقررات صادرات و واردات 12/کاردانی-حرفه-ای-بازرگانی-امور-گمرکی-بهمن-1398 2 0 سه شنبه 11:00 الی 12:00 0
17 کاربرد رایانه در حسابداری 14/کاردانی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-ت.ظ.مهر-1398 1 1 سه شنبه 11:00 الی 12:00 0
18 کاربرد رایانه در حسابداری 14/کاردانی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-مهر-1398 1 1 سه شنبه 11:00 الی 12:00 0
19 اصول و مبانی زنجیره تامین 15/کاردانی-حرفه-ای-مدیریت-کسب-و-کار-ت.ظ.مهر-1398 2 0 سه شنبه 11:00 الی 12:00 0
20 اصول و مبانی زنجیره تامین 15/کاردانی-حرفه-ای-مدیریت-کسب-و-کار-مهر-1398 2 0 سه شنبه 11:00 الی 12:00 0
مجموع واحدها: 1422
برنامه کلاسی - مرکز علمی کاربردی منطقه ویژه 1399/09/13 09:57 www.pseezuast.ir