برنامه کلاسی استاد
واحد
/ درس رشته نظری عملی روز ساعت کلاس توضیحات برگذاری کدسما لایو
1 روانشناسی کار 25/کارشناسی-حرفه-ای-ایمنی،سلامت-و-محیط-زیست-در-صنایع(HSE)-مهر-1398 2 0 چهارشنبه 09:00 الی 10:00 0
2 روانشناسی کار 28/کارشناسی-حرفه-ای-مدیریت-کسب-و-کار-بهمن-1397 2 0 چهارشنبه 09:00 الی 10:00 0
3 اصول سرپرستی 11/کاردانی-حرفه-ای-اطفای-حریق-شهری-بهمن-1397 2 0 پنجشنبه 10:00 الی 11:00 0
4 اصول تهویه و دستگاه تنفسی2 11/کاردانی-حرفه-ای-اطفای-حریق-شهری-بهمن-1398 1 2 پنجشنبه 10:00 الی 11:00 0
5 اندیشه اسلامی1 11/کاردانی-حرفه-ای-اطفای-حریق-شهری-ت.ظ.مهر-1398 2 0 پنجشنبه 10:00 الی 11:00 0
6 اندیشه اسلامی1 11/کاردانی-حرفه-ای-اطفای-حریق-شهری-مهر-1398 2 0 پنجشنبه 10:00 الی 11:00 0
7 اندیشه اسلامی1 12/کاردانی-حرفه-ای-بازرگانی-امور-گمرکی-بهمن-1398 2 0 پنجشنبه 10:00 الی 11:00 0
8 اصول نگهداری اسناد ترخیص 12/کاردانی-حرفه-ای-بازرگانی-امور-گمرکی-ت.ظ.مهر-1398 1 1 پنجشنبه 10:00 الی 11:00 0
9 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 12/کاردانی-حرفه-ای-بازرگانی-امور-گمرکی-مهر-1398 2 0 پنجشنبه 10:00 الی 11:00 0
10 حسابداری مالیاتی 14/کاردانی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-بهمن-1397 1 1 پنجشنبه 10:00 الی 11:00 0
11 اندیشه اسلامی1 14/کاردانی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-بهمن-1398 2 0 پنجشنبه 10:00 الی 11:00 0
12 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 14/کاردانی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-ت.ظ.مهر-1398 2 0 پنجشنبه 10:00 الی 11:00 0
13 مهارت ها و قوانین کسب و کار 15/کاردانی-حرفه-ای-مدیریت-کسب-و-کار-ت.ظ.مهر-1398 2 0 پنجشنبه 10:00 الی 11:00 0
14 مهارت ها و قوانین کسب و کار 15/کاردانی-حرفه-ای-مدیریت-کسب-و-کار-مهر-1398 2 0 پنجشنبه 10:00 الی 11:00 0
15 کنترل کننده های الکترونیکی و آزمایشگاه 16/کاردانی-فنی-ابزار-دقیق-بهمن-1397 1 1 پنجشنبه 10:00 الی 11:00 0
16 اندیشه اسلامی1 16/کاردانی-فنی-ابزار-دقیق-بهمن-1398 2 0 پنجشنبه 10:00 الی 11:00 0
17 اندیشه اسلامی1 16/کاردانی-فنی-ابزار-دقیق-ت.ظ.مهر-1398 2 0 پنجشنبه 10:00 الی 11:00 0
18 مبانی ماشین های الکتریکی 16/کاردانی-فنی-ابزار-دقیق-مهر-1398 2 0 پنجشنبه 10:00 الی 11:00 0
19 اصول سرپرستی 17/کاردانی-فنی-ایمنی-کار-و-حفاظت-فنی-مهر-1398 2 0 پنجشنبه 10:00 الی 11:00 0
20 پیکربندی سرورهای شبکه 18/کاردانی-فنی-شبکه-های-کامپیوتری-بهمن-1397 2 1 پنجشنبه 10:00 الی 11:00 0
مجموع واحدها: 1422
برنامه کلاسی - مرکز علمی کاربردی منطقه ویژه 1399/08/08 04:40 www.pseezuast.ir