برنامه کلاسی استاد
واحد
/ درس رشته نظری عملی روز ساعت کلاس توضیحات برگذاری کدسما لایو
1 کاربرد کامپیوتر و نرم افزارهای تخصصی 13/کاردانی-حرفه-ای-مدیریت-امور-اداری-بهمن-1397 2 1 سه شنبه 11:00 الی 12:00 0
2 مکانیک سیالات 20/کاردانی-فنی-صنایع-شیمیایی-پالایش-گاز-بهمن-1398 2 0 سه شنبه 11:00 الی 12:00 0
3 فرآورش گاز با آمین و مراکس 20/کاردانی-فنی-صنایع-شیمیایی-پالایش-گاز-ت.ظ.مهر-1398 1 0 سه شنبه 11:00 الی 12:00 0
4 فرآورش گاز با آمین و مراکس 20/کاردانی-فنی-صنایع-شیمیایی-پالایش-گاز-مهر-1398 1 0 سه شنبه 11:00 الی 12:00 0
5 مبانی رایانه و برنامه نویسی 21/کاردانی-فنی-عمران-امور-پیمان-ها-بهمن-1398 0 2 سه شنبه 11:00 الی 12:00 0
6 مکانیک سیالات 19/کاردانی-فنی-مکانیک-مکانیک-تاسیسات-صنعتی-بهمن-1398 2 0 سه شنبه 11:00 الی 12:00 0
7 بازرسی بر مبنای ریسک 30/مهندسی-فناوری-بازرسی-جوش-بهمن-1397 1 0 سه شنبه 11:00 الی 12:00 0
8 حسابداری تلفیقی 26/کارشناسی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-بهمن-1397 2 0 سه شنبه 11:00 الی 12:00 0
9 زبان تخصصی مالی1 26/کارشناسی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-بهمن-1398 2 0 سه شنبه 11:00 الی 12:00 0
10 بازار پول و سرمایه 26/کارشناسی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-ت.ظ.مهر-1398 2 0 سه شنبه 11:00 الی 12:00 0
11 بازار پول و سرمایه 26/کارشناسی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-مهر-1398 2 0 سه شنبه 11:00 الی 12:00 0
12 حقوق کار 27/کارشناسی-حرفه-ای-حقوق-اداری-بهمن-1397 1 1 سه شنبه 11:00 الی 12:00 0
13 شناخت الیاف و منسوجات 12/کاردانی-حرفه-ای-بازرگانی-امور-گمرکی-بهمن-1398 1 1 سه شنبه 12:00 الی 13:00 0
14 اصول حسابرسی 14/کاردانی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-بهمن-1398 1 1 سه شنبه 12:00 الی 13:00 0
15 سیستم سفارشات خرید و انبارداری 14/کاردانی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-ت.ظ.مهر-1398 1 1 سه شنبه 12:00 الی 13:00 0
16 سیستم سفارشات خرید و انبارداری 14/کاردانی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-مهر-1398 1 1 سه شنبه 12:00 الی 13:00 0
17 زبان تخصصی 15/کاردانی-حرفه-ای-مدیریت-کسب-و-کار-ت.ظ.مهر-1398 2 0 سه شنبه 12:00 الی 13:00 0
18 زبان تخصصی 15/کاردانی-حرفه-ای-مدیریت-کسب-و-کار-مهر-1398 2 0 سه شنبه 12:00 الی 13:00 0
19 اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه 13/کاردانی-حرفه-ای-مدیریت-امور-اداری-بهمن-1397 2 1 سه شنبه 12:00 الی 13:00 0
20 استاتیک 21/کاردانی-فنی-عمران-امور-پیمان-ها-بهمن-1398 2 0 سه شنبه 12:00 الی 13:00 0
مجموع واحدها: 1422
برنامه کلاسی - مرکز علمی کاربردی منطقه ویژه 1399/08/08 05:20 www.pseezuast.ir