برنامه کلاسی استاد
واحد
/ درس رشته نظری عملی روز ساعت کلاس توضیحات برگذاری کدسما لایو
1 روش های بازرسی ویژه 30/مهندسی-فناوری-بازرسی-جوش-ت.ظ.مهر-1398 2 0 سه شنبه 12:00 الی 13:00 0
2 روش های بازرسی ویژه 30/مهندسی-فناوری-بازرسی-جوش-مهر-1398 2 0 سه شنبه 12:00 الی 13:00 0
3 بهینه سازی و مدیریت انرژی در تاسیسات ساختمان 34/مهندسی-فناوری-مکانیک-تاسیسات-حرارتی-و-برودتی-ت.ظ.مهر-1398 2 0 سه شنبه 12:00 الی 13:00 0
4 بهینه سازی و مدیریت انرژی در تاسیسات ساختمان 34/مهندسی-فناوری-مکانیک-تاسیسات-حرارتی-و-برودتی-مهر-1398 2 0 سه شنبه 12:00 الی 13:00 0
5 کاربرد استانداردهای حسابداری 26/کارشناسی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-بهمن-1397 2 0 سه شنبه 12:00 الی 13:00 0
6 برنامه ریزی توسعه 26/کارشناسی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-بهمن-1398 1 1 سه شنبه 12:00 الی 13:00 0
7 قانون امور گمرکی1 12/کاردانی-حرفه-ای-بازرگانی-امور-گمرکی-بهمن-1398 3 0 سه شنبه 13:00 الی 14:00 0
8 مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی 14/کاردانی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-ت.ظ.مهر-1398 2 0 سه شنبه 13:00 الی 14:00 0
9 مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی 14/کاردانی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-مهر-1398 2 0 سه شنبه 13:00 الی 14:00 0
10 مشتری مداری 15/کاردانی-حرفه-ای-مدیریت-کسب-و-کار-مهر-1398 2 0 سه شنبه 13:00 الی 14:00 0
11 کارسنجی و تجزیه و تحلیل روش ها 13/کاردانی-حرفه-ای-مدیریت-امور-اداری-بهمن-1397 2 1 سه شنبه 13:00 الی 14:00 0
12 سازه های فلزی 21/کاردانی-فنی-عمران-امور-پیمان-ها-ت.ظ.مهر-1398 2 0 سه شنبه 13:00 الی 14:00 0
13 سازه های فلزی 21/کاردانی-فنی-عمران-امور-پیمان-ها-مهر-1398 2 0 سه شنبه 13:00 الی 14:00 0
14 انقلاب اسلامی ایران 29/مهندسی-فناوری-اطلاعات-فناوری-اطلاعات-بهمن-1397 2 0 سه شنبه 13:00 الی 14:00 0
15 بازرسی و کنترل کیفی مواد 30/مهندسی-فناوری-بازرسی-جوش-ت.ظ.مهر-1398 2 0 سه شنبه 13:00 الی 14:00 0
16 بازرسی و کنترل کیفی مواد 30/مهندسی-فناوری-بازرسی-جوش-مهر-1398 2 0 سه شنبه 13:00 الی 14:00 0
17 انقلاب اسلامی ایران 34/مهندسی-فناوری-مکانیک-تاسیسات-حرارتی-و-برودتی-ت.ظ.مهر-1398 2 0 سه شنبه 13:00 الی 14:00 0
18 انقلاب اسلامی ایران 34/مهندسی-فناوری-مکانیک-تاسیسات-حرارتی-و-برودتی-مهر-1398 2 0 سه شنبه 13:00 الی 14:00 0
19 انقلاب اسلامی ایران 33/مهندسی-فناوری-کنترل-ابزار-دقیق-بهمن-1398 2 0 سه شنبه 13:00 الی 14:00 0
20 انقلاب اسلامی ایران 26/کارشناسی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-بهمن-1398 2 0 سه شنبه 13:00 الی 14:00 0
مجموع واحدها: 1422
برنامه کلاسی - مرکز علمی کاربردی منطقه ویژه 1399/08/08 05:29 www.pseezuast.ir