برنامه کلاسی استاد
واحد
/ درس رشته نظری عملی روز ساعت کلاس توضیحات برگذاری کدسما لایو
1 آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 33/مهندسی-فناوری-کنترل-ابزار-دقیق-ت.ظ.مهر-1398 0 1 - الی - هماهنگی با استاد
2 آزمایشگاه الکترونیک کاربردی 33/مهندسی-فناوری-کنترل-ابزار-دقیق-ت.ظ.مهر-1398 0 1 - الی - نامرتبط هماهنگی با استاد
3 آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 33/مهندسی-فناوری-کنترل-ابزار-دقیق-مهر-1398 0 1 - الی - هماهنگی با استاد
4 ورزش1 24/کارشناسی-حرفه-ای-امورگمرکی-ت.ظ.مهر-1398 0 1 - الی - هماهنگی با استاد
5 کارورزی2 25/کارشناسی-حرفه-ای-ایمنی،سلامت-و-محیط-زیست-در-صنایع(HSE)-بهمن-1397 0 2 - الی - هماهنگی با استاد
6 پروژه مالی 26/کارشناسی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-بهمن-1397 0 1 - الی - هماهنگی با استاد
7 کارورزی2 26/کارشناسی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-بهمن-1397 0 2 - الی - هماهنگی با استاد
8 ورزش1 26/کارشناسی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-مهر-1398 0 1 - الی - هماهنگی با استاد
9 کارورزی2 27/کارشناسی-حرفه-ای-حقوق-اداری-بهمن-1397 0 2 - الی - هماهنگی با استاد
10 کارورزی2 28/کارشناسی-حرفه-ای-مدیریت-کسب-و-کار-بهمن-1397 0 2 - الی - هماهنگی با استاد
11 پروژه کسب و کار 28/کارشناسی-حرفه-ای-مدیریت-کسب-و-کار-بهمن-1397 0 2 - الی - هماهنگی با استاد
مجموع واحدها: 1422
برنامه کلاسی - مرکز علمی کاربردی منطقه ویژه 1399/08/08 06:04 www.pseezuast.ir