برنامه کلاسی استاد
واحد
/ درس رشته نظری عملی روز ساعت کلاس توضیحات برگذاری کدسما لایو
1 حسابداری مالی پیشرفته1 26/کارشناسی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-ت.ظ.مهر-1398 2 1 سه شنبه 13:00 الی 14:00 0
2 حسابداری مالی پیشرفته1 26/کارشناسی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-مهر-1398 2 1 سه شنبه 13:00 الی 14:00 0
3 انقلاب اسلامی ایران 27/کارشناسی-حرفه-ای-حقوق-اداری-بهمن-1397 2 0 سه شنبه 13:00 الی 14:00 0
4 اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی 28/کارشناسی-حرفه-ای-مدیریت-کسب-و-کار-بهمن-1398 1 1 سه شنبه 13:00 الی 14:00 0
5 اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی 28/کارشناسی-حرفه-ای-مدیریت-کسب-و-کار-ت.ظ.مهر-1398 1 1 سه شنبه 13:00 الی 14:00 0
6 تکنولوژی بتن 21/کاردانی-فنی-عمران-امور-پیمان-ها-بهمن-1398 2 0 سه شنبه 14:00 الی 15:00 0
7 رسم فنی و نقشه کشی ساختمان 21/کاردانی-فنی-عمران-امور-پیمان-ها-ت.ظ.مهر-1398 0 1 سه شنبه 14:00 الی 15:00 0
8 رسم فنی و نقشه کشی ساختمان 21/کاردانی-فنی-عمران-امور-پیمان-ها-مهر-1398 0 1 سه شنبه 14:00 الی 15:00 0
9 تحلیل هزینه و منفعت 30/مهندسی-فناوری-بازرسی-جوش-ت.ظ.مهر-1398 2 0 سه شنبه 14:00 الی 15:00 0
10 تحلیل هزینه و منفعت 30/مهندسی-فناوری-بازرسی-جوش-مهر-1398 2 0 سه شنبه 14:00 الی 15:00 0
11 حسابداری منابع انسانی 26/کارشناسی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-بهمن-1398 1 1 سه شنبه 14:00 الی 15:00 0
12 روش تحقیق در مدیریت کسب و کار 28/کارشناسی-حرفه-ای-مدیریت-کسب-و-کار-بهمن-1398 1 1 سه شنبه 14:00 الی 15:00 0
13 سازه های بتنی 21/کاردانی-فنی-عمران-امور-پیمان-ها-ت.ظ.مهر-1398 2 0 سه شنبه 15:00 الی 16:00 0
14 سازه های بتنی 21/کاردانی-فنی-عمران-امور-پیمان-ها-مهر-1398 2 0 سه شنبه 15:00 الی 16:00 0
15 تاسیسات ساختمان 32/مهندسی-فناوری-عمران-ساختمان-سازی-بهمن-1398 2 0 سه شنبه 15:00 الی 16:00 0
16 کنترل پروژه 33/مهندسی-فناوری-کنترل-ابزار-دقیق-بهمن-1398 2 0 سه شنبه 15:00 الی 16:00 0
17 راه اندازی کسب و کار 28/کارشناسی-حرفه-ای-مدیریت-کسب-و-کار-ت.ظ.مهر-1398 2 1 سه شنبه 15:00 الی 16:00 0
18 راه اندازی کسب و کار 28/کارشناسی-حرفه-ای-مدیریت-کسب-و-کار-مهر-1398 2 1 سه شنبه 15:00 الی 16:00 0
19 سازه های بتن مسلح 32/مهندسی-فناوری-عمران-ساختمان-سازی-بهمن-1397 3 0 سه شنبه 16:00 الی 17:00 0
20 بارگذاری 32/مهندسی-فناوری-عمران-ساختمان-سازی-بهمن-1398 2 0 سه شنبه 16:00 الی 17:00 0
مجموع واحدها: 1422
برنامه کلاسی - مرکز علمی کاربردی منطقه ویژه 1399/08/08 05:38 www.pseezuast.ir