برنامه کلاسی استاد
واحد
/ درس رشته نظری عملی روز ساعت کلاس توضیحات برگذاری کدسما لایو
1 عناصر و جزئیات ساختمان 32/مهندسی-فناوری-عمران-ساختمان-سازی-بهمن-1398 2 0 سه شنبه 17:00 الی 18:00 0
2 مدیریت ساخت 32/مهندسی-فناوری-عمران-ساختمان-سازی-ت.ظ.مهر-1398 2 0 سه شنبه 17:00 الی 18:00 0
3 مدیریت ساخت 32/مهندسی-فناوری-عمران-ساختمان-سازی-مهر-1398 2 0 سه شنبه 17:00 الی 18:00 0
4 مواد و مصالح ساختمانی 32/مهندسی-فناوری-عمران-ساختمان-سازی-ت.ظ.مهر-1398 2 0 سه شنبه 18:00 الی 19:00 0 نامرتبط
5 حسابداری شرکت های غیرسهامی 14/کاردانی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-بهمن-1398 2 1 سه شنبه 08:00 الی 09:00 0
6 کسب و کار از دیدگاه اسلام 15/کاردانی-حرفه-ای-مدیریت-کسب-و-کار-بهمن-1398 2 0 سه شنبه 08:00 الی 09:00 0
7 کسب و کار از دیدگاه اسلام 15/کاردانی-حرفه-ای-مدیریت-کسب-و-کار-ت.ظ.مهر-1398 2 0 سه شنبه 08:00 الی 09:00 0
8 زبان تخصصی 19/کاردانی-فنی-مکانیک-مکانیک-تاسیسات-صنعتی-ت.ظ.مهر-1398 2 0 سه شنبه 08:00 الی 09:00 0
9 زبان تخصصی 19/کاردانی-فنی-مکانیک-مکانیک-تاسیسات-صنعتی-مهر-1398 2 0 سه شنبه 08:00 الی 09:00 0
10 بهداشت و ایمنی در صنایع شیمیایی 31/مهندسی-فناوری-صنایع-شیمیایی-بهمن-1398 1 0 سه شنبه 08:00 الی 09:00 0
11 بهداشت و ایمنی در صنایع شیمیایی 31/مهندسی-فناوری-صنایع-شیمیایی-ت.ظ.مهر-1398 1 0 سه شنبه 08:00 الی 09:00 0 نامرتبط
12 سازمان و کنواسیون های گمرکی 12/کاردانی-حرفه-ای-بازرگانی-امور-گمرکی-بهمن-1397 2 0 سه شنبه 09:00 الی 10:00 0
13 حسابداری پیمانکاری 14/کاردانی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-بهمن-1397 1 1 سه شنبه 09:00 الی 10:00 0
14 زبان تخصصی مالی 14/کاردانی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-بهمن-1398 2 0 سه شنبه 09:00 الی 10:00 0
15 زبان تخصصی مالی 14/کاردانی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-ت.ظ.مهر-1398 2 0 سه شنبه 09:00 الی 10:00 0
16 قوانین و مقررات عمومی 15/کاردانی-حرفه-ای-مدیریت-کسب-و-کار-بهمن-1398 3 0 سه شنبه 09:00 الی 10:00 0
17 فنون فروش 15/کاردانی-حرفه-ای-مدیریت-کسب-و-کار-ت.ظ.مهر-1398 1 1 سه شنبه 09:00 الی 10:00 0
18 فنون فروش 15/کاردانی-حرفه-ای-مدیریت-کسب-و-کار-مهر-1398 1 1 سه شنبه 09:00 الی 10:00 0
19 پمپ ها و کمپرسورها 20/کاردانی-فنی-صنایع-شیمیایی-پالایش-گاز-بهمن-1397 2 0 سه شنبه 09:00 الی 10:00 0
20 آنالیز بهاء 21/کاردانی-فنی-عمران-امور-پیمان-ها-بهمن-1397 2 0 سه شنبه 09:00 الی 10:00 0
مجموع واحدها: 1422
برنامه کلاسی - مرکز علمی کاربردی منطقه ویژه 1399/08/08 05:47 www.pseezuast.ir