برنامه کلاسی استاد
واحد
/ درس رشته نظری عملی روز ساعت کلاس توضیحات برگذاری کدسما لایو
1 اخلاق اسلامی 22/کاردانی-فنی-فناوری-اطلاعات-اینترنت-و-شبکه-های-گسترده-مهر-1398 2 0 سه شنبه 09:00 الی 10:00 0
2 تعمیرات ماشین آلات صنعتی پیشرفته 23/کاردانی-فنی-مکانیک-تعمیرات-ماشین-آلات-صنعتی-بهمن-1397 2 1 سه شنبه 09:00 الی 10:00 0
3 بازرسی مخازن تحت فشار 30/مهندسی-فناوری-بازرسی-جوش-بهمن-1397 2 0 سه شنبه 09:00 الی 10:00 0
4 طراحی راکتورهای شیمیایی 31/مهندسی-فناوری-صنایع-شیمیایی-بهمن-1397 2 0 سه شنبه 09:00 الی 10:00 0
5 ترمودینامیک 31/مهندسی-فناوری-صنایع-شیمیایی-بهمن-1398 2 0 سه شنبه 09:00 الی 10:00 0
6 مباحث جاری در حسابداری مالی 26/کارشناسی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-بهمن-1397 2 0 سه شنبه 09:00 الی 10:00 0
7 برق و خطرات آن 11/کاردانی-حرفه-ای-اطفای-حریق-شهری-بهمن-1398 1 0 چهارشنبه 10:00 الی 11:00 0
8 برق و خطرات آن 11/کاردانی-حرفه-ای-اطفای-حریق-شهری-ت.ظ.مهر-1398 1 0 چهارشنبه 10:00 الی 11:00 0
9 میکروپروسور 16/کاردانی-فنی-ابزار-دقیق-ت.ظ.مهر-1398 2 0 چهارشنبه 10:00 الی 11:00 0
10 میکروپروسور 16/کاردانی-فنی-ابزار-دقیق-مهر-1398 2 0 چهارشنبه 10:00 الی 11:00 0
11 اخلاق حرفه ای 20/کاردانی-فنی-صنایع-شیمیایی-پالایش-گاز-بهمن-1397 2 0 چهارشنبه 10:00 الی 11:00 0
12 توربین ها 20/کاردانی-فنی-صنایع-شیمیایی-پالایش-گاز-مهر-1398 2 0 چهارشنبه 10:00 الی 11:00 0
13 اخلاق حرفه ای 22/کاردانی-فنی-فناوری-اطلاعات-اینترنت-و-شبکه-های-گسترده-مهر-1398 2 0 چهارشنبه 10:00 الی 11:00 0
14 مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 29/مهندسی-فناوری-اطلاعات-فناوری-اطلاعات-بهمن-1398 2 0 چهارشنبه 10:00 الی 11:00 0
15 مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 29/مهندسی-فناوری-اطلاعات-فناوری-اطلاعات-ت.ظ.مهر-1398 2 0 چهارشنبه 10:00 الی 11:00 0
16 موازنه مواد و انرژی 31/مهندسی-فناوری-صنایع-شیمیایی-بهمن-1398 2 0 چهارشنبه 10:00 الی 11:00 0
17 مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 31/مهندسی-فناوری-صنایع-شیمیایی-ت.ظ.مهر-1398 2 0 چهارشنبه 10:00 الی 11:00 0
18 مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 31/مهندسی-فناوری-صنایع-شیمیایی-مهر-1398 2 0 چهارشنبه 10:00 الی 11:00 0
19 مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 32/مهندسی-فناوری-عمران-ساختمان-سازی-ت.ظ.مهر-1398 2 0 چهارشنبه 10:00 الی 11:00 0
20 مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 32/مهندسی-فناوری-عمران-ساختمان-سازی-مهر-1398 2 0 چهارشنبه 10:00 الی 11:00 0
مجموع واحدها: 1422
برنامه کلاسی - مرکز علمی کاربردی منطقه ویژه 1399/08/08 05:55 www.pseezuast.ir