برنامه کلاسی استاد
واحد
/ درس رشته نظری عملی روز ساعت کلاس توضیحات برگذاری کدسما لایو
1 ابزار دقیق پیشرفته 33/مهندسی-فناوری-کنترل-ابزار-دقیق-بهمن-1397 3 0 چهارشنبه 10:00 الی 11:00 0
2 مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 24/کارشناسی-حرفه-ای-امورگمرکی-ت.ظ.مهر-1398 2 0 چهارشنبه 10:00 الی 11:00 0
3 عوامل انسانی در محیط کار 25/کارشناسی-حرفه-ای-ایمنی،سلامت-و-محیط-زیست-در-صنایع(HSE)-بهمن-1397 2 0 چهارشنبه 10:00 الی 11:00 0
4 مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 25/کارشناسی-حرفه-ای-ایمنی،سلامت-و-محیط-زیست-در-صنایع(HSE)-ت.ظ.مهر-1398 2 0 چهارشنبه 10:00 الی 11:00 0
5 مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 25/کارشناسی-حرفه-ای-ایمنی،سلامت-و-محیط-زیست-در-صنایع(HSE)-مهر-1398 2 0 چهارشنبه 10:00 الی 11:00 0
6 مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 26/کارشناسی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-بهمن-1398 2 0 چهارشنبه 10:00 الی 11:00 0
7 اصول و مبانی امداد و نجات 11/کاردانی-حرفه-ای-اطفای-حریق-شهری-ت.ظ.مهر-1398 1 1 چهارشنبه 11:00 الی 12:00 0
8 خرید و فروش الکترونیکی 15/کاردانی-حرفه-ای-مدیریت-کسب-و-کار-ت.ظ.مهر-1398 1 2 چهارشنبه 11:00 الی 12:00 0
9 خرید و فروش الکترونیکی 15/کاردانی-حرفه-ای-مدیریت-کسب-و-کار-مهر-1398 1 2 چهارشنبه 11:00 الی 12:00 0
10 مدارهای الکتریکی 16/کاردانی-فنی-ابزار-دقیق-بهمن-1398 3 0 چهارشنبه 11:00 الی 12:00 0
11 مدارات پالس و سوئیچینگ 16/کاردانی-فنی-ابزار-دقیق-ت.ظ.مهر-1398 2 0 چهارشنبه 11:00 الی 12:00 0
12 مدارات پالس و سوئیچینگ 16/کاردانی-فنی-ابزار-دقیق-مهر-1398 2 0 چهارشنبه 11:00 الی 12:00 0
13 خوردگی در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی 20/کاردانی-فنی-صنایع-شیمیایی-پالایش-گاز-ت.ظ.مهر-1398 1 0 چهارشنبه 11:00 الی 12:00 0
14 خوردگی در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی 20/کاردانی-فنی-صنایع-شیمیایی-پالایش-گاز-مهر-1398 1 0 چهارشنبه 11:00 الی 12:00 0
15 شیمی فیزیک 31/مهندسی-فناوری-صنایع-شیمیایی-بهمن-1398 2 0 چهارشنبه 11:00 الی 12:00 0
16 سنسورها و مبدل ها 33/مهندسی-فناوری-کنترل-ابزار-دقیق-بهمن-1398 2 0 چهارشنبه 11:00 الی 12:00 0
17 روانشناسی صنعتی 25/کارشناسی-حرفه-ای-ایمنی،سلامت-و-محیط-زیست-در-صنایع(HSE)-ت.ظ.مهر-1398 2 0 چهارشنبه 11:00 الی 12:00 0
18 روانشناسی صنعتی 25/کارشناسی-حرفه-ای-ایمنی،سلامت-و-محیط-زیست-در-صنایع(HSE)-مهر-1398 2 0 چهارشنبه 11:00 الی 12:00 0
19 تجارت الکترونیک 26/کارشناسی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-بهمن-1398 2 0 چهارشنبه 11:00 الی 12:00 0
20 الکترونیک عمومی 16/کاردانی-فنی-ابزار-دقیق-بهمن-1398 3 0 چهارشنبه 12:00 الی 13:00 0
مجموع واحدها: 1422
برنامه کلاسی - مرکز علمی کاربردی منطقه ویژه 1399/08/08 06:04 www.pseezuast.ir