برنامه کلاسی استاد
واحد
/ درس رشته نظری عملی روز ساعت کلاس توضیحات برگذاری کدسما لایو
1 احتراق،کوره ها وزباله سوز 20/کاردانی-فنی-صنایع-شیمیایی-پالایش-گاز-بهمن-1398 1 0 چهارشنبه 12:00 الی 13:00 0
2 موازنه مواد و انرژی 20/کاردانی-فنی-صنایع-شیمیایی-پالایش-گاز-ت.ظ.مهر-1398 2 0 چهارشنبه 12:00 الی 13:00 0
3 موازنه مواد و انرژی 20/کاردانی-فنی-صنایع-شیمیایی-پالایش-گاز-مهر-1398 2 0 چهارشنبه 12:00 الی 13:00 0
4 ایمنی و بهداشت محیط کار 21/کاردانی-فنی-عمران-امور-پیمان-ها-بهمن-1397 2 0 چهارشنبه 12:00 الی 13:00 0
5 شبکه های کامپیوتری 22/کاردانی-فنی-فناوری-اطلاعات-اینترنت-و-شبکه-های-گسترده-بهمن-1398 3 0 چهارشنبه 12:00 الی 13:00 0
6 ایمنی و بهداشت محیط کار 23/کاردانی-فنی-مکانیک-تعمیرات-ماشین-آلات-صنعتی-مهر-1398 2 0 چهارشنبه 12:00 الی 13:00 0
7 نگهداری و تشخیص عیب 33/مهندسی-فناوری-کنترل-ابزار-دقیق-ت.ظ.مهر-1398 2 0 چهارشنبه 12:00 الی 13:00 0
8 نگهداری و تشخیص عیب 33/مهندسی-فناوری-کنترل-ابزار-دقیق-مهر-1398 2 0 چهارشنبه 12:00 الی 13:00 0
9 اخلاق حرفه ای در تجارت 26/کارشناسی-حرفه-ای-حسابداری-حسابداری-مالی-بهمن-1398 2 0 چهارشنبه 12:00 الی 13:00 0
10 فارسی 16/کاردانی-فنی-ابزار-دقیق-بهمن-1398 3 0 چهارشنبه 13:00 الی 14:00 0
11 فارسی 16/کاردانی-فنی-ابزار-دقیق-ت.ظ.مهر-1398 3 0 چهارشنبه 13:00 الی 14:00 0
12 مدیریت ایمنی و بهداشت کار 17/کاردانی-فنی-ایمنی-کار-و-حفاظت-فنی-بهمن-1397 2 0 چهارشنبه 13:00 الی 14:00 0
13 فارسی 17/کاردانی-فنی-ایمنی-کار-و-حفاظت-فنی-بهمن-1398 3 0 چهارشنبه 13:00 الی 14:00 0
14 فارسی 17/کاردانی-فنی-ایمنی-کار-و-حفاظت-فنی-ت.ظ.مهر-1398 3 0 چهارشنبه 13:00 الی 14:00 0
15 فارسی 20/کاردانی-فنی-صنایع-شیمیایی-پالایش-گاز-بهمن-1398 3 0 چهارشنبه 13:00 الی 14:00 0
16 فارسی 20/کاردانی-فنی-صنایع-شیمیایی-پالایش-گاز-ت.ظ.مهر-1398 3 0 چهارشنبه 13:00 الی 14:00 0
17 فارسی 22/کاردانی-فنی-فناوری-اطلاعات-اینترنت-و-شبکه-های-گسترده-بهمن-1398 3 0 چهارشنبه 13:00 الی 14:00 0
18 فارسی 22/کاردانی-فنی-فناوری-اطلاعات-اینترنت-و-شبکه-های-گسترده-ت.ظ.مهر-1398 3 0 چهارشنبه 13:00 الی 14:00 0
19 کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان 29/مهندسی-فناوری-اطلاعات-فناوری-اطلاعات-بهمن-1397 2 0 چهارشنبه 13:00 الی 14:00 0
20 فارسی 11/کاردانی-حرفه-ای-اطفای-حریق-شهری-مهر-1398 3 0 چهارشنبه 14:00 الی 15:00 0
مجموع واحدها: 1422
برنامه کلاسی - مرکز علمی کاربردی منطقه ویژه 1399/08/08 06:12 www.pseezuast.ir