برنامه کلاسی استاد
واحد
/ درس رشته نظری عملی روز ساعت کلاس توضیحات برگذاری کدسما لایو
1 فارسی 12/کاردانی-حرفه-ای-بازرگانی-امور-گمرکی-ت.ظ.مهر-1398 3 0 چهارشنبه 14:00 الی 15:00 0
2 فارسی 15/کاردانی-حرفه-ای-مدیریت-کسب-و-کار-بهمن-1398 3 0 چهارشنبه 14:00 الی 15:00 0
3 فارسی 15/کاردانی-حرفه-ای-مدیریت-کسب-و-کار-ت.ظ.مهر-1398 3 0 چهارشنبه 14:00 الی 15:00 0
4 فارسی 21/کاردانی-فنی-عمران-امور-پیمان-ها-بهمن-1398 3 0 چهارشنبه 14:00 الی 15:00 0
5 فارسی 21/کاردانی-فنی-عمران-امور-پیمان-ها-ت.ظ.مهر-1398 3 0 چهارشنبه 14:00 الی 15:00 0
6 کارگاه طراحی صفحات وب 22/کاردانی-فنی-فناوری-اطلاعات-اینترنت-و-شبکه-های-گسترده-بهمن-1398 0 1 چهارشنبه 14:00 الی 15:00 0
7 فارسی 23/کاردانی-فنی-مکانیک-تعمیرات-ماشین-آلات-صنعتی-بهمن-1398 3 0 چهارشنبه 14:00 الی 15:00 0
8 فارسی 23/کاردانی-فنی-مکانیک-تعمیرات-ماشین-آلات-صنعتی-ت.ظ.مهر-1398 3 0 چهارشنبه 14:00 الی 15:00 0
9 فارسی 19/کاردانی-فنی-مکانیک-مکانیک-تاسیسات-صنعتی-بهمن-1397 3 0 چهارشنبه 14:00 الی 15:00 0
10 روانشناسی کار 17/کاردانی-فنی-ایمنی-کار-و-حفاظت-فنی-بهمن-1398 2 0 چهارشنبه 08:00 الی 09:00 0
11 روانشناسی کار 17/کاردانی-فنی-ایمنی-کار-و-حفاظت-فنی-ت.ظ.مهر-1398 2 0 چهارشنبه 08:00 الی 09:00 0
12 کنترل مدرن 33/مهندسی-فناوری-کنترل-ابزار-دقیق-ت.ظ.مهر-1398 3 0 چهارشنبه 08:00 الی 09:00 0
13 کنترل مدرن 33/مهندسی-فناوری-کنترل-ابزار-دقیق-مهر-1398 3 0 چهارشنبه 08:00 الی 09:00 0
14 اصول فرماندهی تیم 11/کاردانی-حرفه-ای-اطفای-حریق-شهری-بهمن-1398 1 1 چهارشنبه 09:00 الی 10:00 0
15 سیستم های کنترل پنیوماتیکی و هیدرولیکی و آزمایشگاهی 16/کاردانی-فنی-ابزار-دقیق-بهمن-1397 1 1 چهارشنبه 09:00 الی 10:00 0
16 آشنایی با ابزار دقیق و سیستم های کنترل 20/کاردانی-فنی-صنایع-شیمیایی-پالایش-گاز-بهمن-1398 2 0 چهارشنبه 09:00 الی 10:00 0
17 سیستم های خبره 29/مهندسی-فناوری-اطلاعات-فناوری-اطلاعات-بهمن-1398 2 1 چهارشنبه 09:00 الی 10:00 0
18 سیستم های کنترل بلادرنگ 33/مهندسی-فناوری-کنترل-ابزار-دقیق-ت.ظ.مهر-1398 2 0 چهارشنبه 09:00 الی 10:00 0
19 سیستم های کنترل بلادرنگ 33/مهندسی-فناوری-کنترل-ابزار-دقیق-مهر-1398 2 0 چهارشنبه 09:00 الی 10:00 0
20 روانشناسی کار 25/کارشناسی-حرفه-ای-ایمنی،سلامت-و-محیط-زیست-در-صنایع(HSE)-ت.ظ.مهر-1398 2 0 چهارشنبه 09:00 الی 10:00 0
مجموع واحدها: 1422
برنامه کلاسی - مرکز علمی کاربردی منطقه ویژه 1399/08/08 06:21 www.pseezuast.ir